Noutăţi din Nocrich – octombrie 2011. Neuigkeiten aus Leschkirch – Oktober 2011


În ziua de 5 octombrie, am primit vizita unui grup de 40 de excursionişti din Elveţia. Vizita acestor oaspeţi, din Parohia Binningen, este legată de un Proiect Social ce se desfăşoară la Nocrich, de câţiva ani.
Proiectul Social se concretizează în ajutoare băneşti, de  4 ori pe an, pentru persoanele  cu handicap grav (gradul I) şi cele cu handicap mediu (gradul II). În acest an avem în evidenţă 19 persoane cu handicap gradul I şi 9 cu handicap gradul II.
Fondurile necesare pentru Proiectul Social sunt asigurate prin donaţiile obţinute din Parohia Binningen, a cărei preot-paroh este Wilhelm Müller – născut la Nocrich.
Pentru ca totul să arate bine la venirea oaspeţilor, s-a făcut ordine şi curăţenie, s-a curăţat molozul de la magazia de lemne a şcolii, spre Casa Parohială şi s-a întocmit un program pentru oaspeţi. Operaţiunea de curăţare şi îndepărtare a molozului s-a făcut cu ajutorul Primăriei. Acum, acest loc arată mult mai bine deoarece s-a tencuit şi zidul dintre cele două turnuri, cu fonduri provenite de la preotul paroh Wilhelm Müller.
Programul pentru oaspeţi a cuprins trei obiective: Biserica Ortodoxă, Biserica Evanghelică şi Căminul Cultural.
La Biserica Ortodoxă au admirat pictura nouă, de pe pereţii interiori ai bisericii, pictură realizată prin contribuţia credincioşilor şi ajutorul Primăriei. Oaspeţii au pus numeroase întrebări, la care a răspuns preotul-paroh Avram Aurel.
La Biserica Evanghelică au fost întâmpinaţi de învăţătoarea Rossemarie Müller şi Vaida Ştefan, din Alţâna.
Cei doi au prezentat Biserica şi istoricul comunităţii săseşti din Nocrich şi au răspuns la întrebările vizitatorilor.
A treia oprire, mai lungă, a fost la Căminul Cultural. Acolo s-a pregătit, în cinstea oaspeţilor, un frumos şi apreciat program artistic, susţinut de elevii Şcolii Nocrich, conduşi de profesorii Mihuleţ Achim si Mircea Ruxanda.
A urmat o masă festivă. Oaspeţii, conform declaraţiilor lor, s-au simţit foarte bine şi şi-au exprimat speranţa că vor mai reveni la Nocrich.
Domnul Müller, parohul şi conducătorul grupului, a mulţumit Comitetului pentru Proiectul Social, care desfăşoară activitatea în mod voluntar şi a promis sprijinul oamenilor din Parohia sa şi pentru viitor.
Comitetul pentru Proiectul Social Nocrich 2011 este format din primar Vişa Ionel – preşedintele Comitetului, prof.  Mihuleţ Achim – secretar şi următorii membri: preot-paroh Avram Aurel, Hidu Ioan de la Primăria Nocrich şi Benchea Mihaela – mediator şcolar la Şcoala Nocrich.
La închiderea întâlnirii, primarul comunei Nocrich, domnul Vişa Ionel, a mulţumit încă o data oaspeţilor pentru donaţiile făcute, în sprijinul oamenilor aflaţi în nevoie şi suferinţă, şi a exprimat speranţa că această colaborare va fi de lungă durată.

Neuigkeiten aus Leschkirch – Oktober 2011
Am 5. Oktober besuchte uns eine Gruppe von 40 Ausflüglern aus der Schweiz. Der Besuch dieser Gäste stand im Zusammenhang mit dem sozialen Projekt, das seit mehreren Jahren zwischen der Pfarrei Binningen und Leschkirch besteht.
Das Projekt konzentriert sich auf finanzielle Hilfe für Menschen mit Behinderungen 1. und 2. Grades, die 4 Mal jährlich erfolgt. In diesem Jahr unterstützen wir 19 Menschen mit Behinderungen 1. Grades und 9 mit Behinderungen 2. Grades.
Die benötigten Mittel werden durch Spenden von der Pfarrei Binningen zur Verfügung gestellt, wo Willy Müller aus Leschkirch Pfarrer ist.
Damit beim Eintreffen der Gäste alles gut aussah, wurde Ordnung und sauber gemacht, der Schutt vor dem Holzschuppen der Schule, gegenüber dem Pfarrhaus, wurde beseitigt und ein Programm für die Gäste zusammengestellt. Die Reinigung und Schuttentfernung wurde mit Hilfe des Bürgermeisteramtes gemacht. Nun sieht dieser Platz viel besser aus, zumal auch die Mauer zwischen den beiden Türmen, Dank einer Geldspende der schweizer Gäste, verputzt wurde.
Das Programm für die Gäste umfasste drei Ziele: die orthodoxe Kirche, die evangelische Kirche und der Gemeindesaal.
In der orthodoxen Kirche bewunderten sie die neue Malerei an den Innenwänden der Kirche, Malerei die durch Beiträge der Gläubigen und mit Hilfe des Gemeinderates realisiert wurde. Die Gäste stellten viele Fragen, auf die Pfarrer Aurel Avram antwortete.
In der evangelischen Kirche wurden sie von Lehrerin Rosemarie Müller und StefanVaida aus Alzen begrüßt.
Die beiden stellten die Kirche und die Geschichte der sächsischen Gemeischaft aus Leschkirch vor und beantworteten die Fragen der Besucher.
Der dritte und längere Aufenthalt fand im Gemeindesaal statt. Zu Ehren der Gäste wurde hier, von den Leschkircher Schülern, unter der Leitung der Lehrer Achim Mihuleţ und Ruxanda Mircea, ein schönes und von den Gästen gewürdigtes künstlerisches Programm dargeboten.
Es folgte ein Festessen. Ihren Aussagen nach, fühlten sich die Gäste sehr gut und äusserten die Hoffnung wieder nach Leschkirch zu kommen.
Herr Müller, Pfarrer und Leiter der Gruppe, dankte dem Ausschuss für das soziale Projekt, der auf freiwilliger Basis arbeitet und versprach die Unterstützung der Menschen durch seine Pfarrei auch für die Zukunft.
Der Ausschuss für das soziale Projekt 2011 setzt sich zusammen aus dem Leschkircher Bürgermeister Ionel Vişa – Vorsitzender des Ausschusses, Prof. Achim Mihuleţ – Sekretär und den folgenden Mitgliedern: Pfarrer Aurel Avram, Ioan Hidu vom Bürgermeisteramt Leschkirch und Mihaela Benchea – Schulvermittlerin an der Leschkircher Schule.
Zum Abschluss der Begegnung, dankte der Leschkircher Bürgermeister, Herr Ionel Vişa, noch einmal den Gästen für die Spenden zur Unterstützung der Menschen in Not und Elend und äußerte die Hoffnung, dass diese Zusammenarbeit von langer Dauer sein werde.
Leschkirch, 5. November 2011

Prof. Achim Mihuleţ

© Copyright 2011 leschkirch nocrich im dialog - Impressum